Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului trecut)
Rezumat. Publicaţiile literare din Basarabia, dar şi din Occident din prima jumătate a secolului trecut, mai ales începând cu momentul în care frontiera Europei se extinde până la Nistru, suscitând interesul vesticilor pentru un spaţiu nou necunoscut, furnizează un volum mare de prezentări ale oraşului Chişinău. Prin grila metodologiei pentru care am optat (imagologie literară) vor trece doar expresiile literare ale acestui depozit. Vom decupa din spaţiul tipografic disponibil doar contribuţiile străinilor oraşului, adică ale scriitorilor care au fost în trecere sau au şezut aici o vreme şi, la plecare, au luat cu ei poveşti despre frumuseţea şi mizeria lui. Mai ales că imagologia străinilor s-a dovedit a fi mai convingătoare şi mai rezistentă în timp.
Cuvinte-cheie: Chişinău, imagologie literară, Dumitru Moruzi, influenţă culturală.

Mythopoetic of Chisinau City (Visitor’s file from the first half of the 20th century)
Abstract. Literary publications from Bessarabia and the West from the first half of thelast century, especially from the moment when the European frontier extends to the Nistru, raising the West’s interest in a new un known space, which provides a large amount of Kishinev City presentations. Through the grid of our methodology (literary imagology) only the literary expressions of this deposit willpass. We will cut out from the print space only the contributions of the city’s aliens, that is to say the writers who have been in the passage, or have sat there for a while, and, on their departure, have taken with them stories about City’s beauty and misery. Especially, because the alien imagology provedtobe more persuasive and resilient over time.
Keywords: Chişinău/Kishinev, literary imagology, interwar, Dumitru Moruzi, cultural influence.

Link text

Aliona Grati

Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018 etc.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();