Cerințe de etică în publicare și declarație de malpraxis

Politica editorială a „DIALOGICA. Revistă de studii cultural și literatură” se conformează cu Ghidurile și standardele internaționale de bună practică editorială ale COPE (Comitetul de Etica a Publicaţiilor), pentru a obține o cultură înaltă a publicației.

„DIALOGICA” aplică tuturor materialelor publicate Licența Creative Commons „Atribution 4.0 International” (CC BY 4.0). Revista este indexată de Instrumentul Bibliometric Național (IBN). Bazele de date în care este inclusă revista sunt: CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLARS, WorldCat.

Politici privind calitatea de autor și calitatea de contributor

Autorul poartă responsabilitatea morală pentru articolele publicate. Din momentul în care articolul este depus la redacția revistei, autorul îi transmite acesteia dreptul de a-l reproduce, dreptul de a distribui originalul, dreptul de a plasa în regim interactiv (on-line).

Autorul răspunde de calitatea articolului, de noutatea și originalitatea științifică a acestuia, de corespondența cu politica editorială și conceptul revistei; formularea adecvată a titlului articolului, concordanța cu conținutul și referințele bibliografice; relevanța rezumatului și a cuvintelor-cheie; calitatea științifică, respectarea structurii unui articol științific, coerența metodologiei și utilizarea corectă a limbajului teoretic, interpretarea și analiza teoretică, implicarea critică a autorului, argumentarea scopului și concluziilor, relevanța surselor și a referințelor bibliografice, stilistice și grafice, prezentarea articolului.

Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în paginile revistei revine autorilor. Articolele deja publicate în alte reviste nu sunt permise. Pentru a contracara plagiatul și publicarea duplicat, articolele sunt verificate prin plasarea titlului, cuvintelor cheie și fragmentelor de text pe internet. Această sarcină este atribuită și recenzenților experți.

Responsabilitatea pentru caracterul original al textului publicat revine autorului. În acest sens, autorul semnează pe propria răspundere o Declarație de Etică, declarând caracterul original al articolului, lipsa plagiatului și a publicării duplicate.

Autorul va avea parte de o transparență decizională și un tratament respectuos din partea editorului, care îl va informa cu privire la obiecțiile și sugestiile făcute de recenzenți și de redacție.

În vederea respectării dreptului de autor, autorul va semna cu editorul un Acord de transmitere a drepturilor patrimoniale ale autorului, prevăzut de art. 11 a), b), c), i) din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

 Drepturile și responsabilitățile editorului

Colegiul editorial al „DIALOGICA” va urmări respectarea strictă a procedurii de revizuire, care va fi colegială, anonimă și obiectivă.

Colegiul editorial este responsabil de organizarea procesului de revizuire a fiecărui articol.

Articolele primite pentru publicare în revista „DIALOGICA” sunt supuse evaluării în sistemul „double blind” peer review, respectând standardele internaționale ale revistelor științifice.

Toate articolele transmise redacției primesc un număr de înregistrare, sunt verificate de plagiat și publicare duplicat, apoi trimise spre revizuire către doi experți, selectați din bazele de date ale Universității de Stat din Moldova și ale Departamentului de Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte al Academiei de Științe a Moldovei, în funcție de domeniul de cercetare.

Editorul asigură anonimatul recenziei. Autorii nu cunosc identitatea experților, iar experții nu cunosc identitatea autorilor. Colegiul editorial transmite autorilor obiecțiile și sugestiile recenzenților, menite să îmbunătățească calitatea științifică a articolului.

Termenul de revizuire este de cel puțin șase luni.

Rezultatele revizuirii sunt discutate la ședințele comitetului editorial.

Articolul este acceptat pentru publicare dacă corespunde uneia dintre următoarele opțiuni:

  • Ambii recenzenți dau aviz pozitiv și o recomandă pentru publicare;
  • Dacă unul dintre evaluatori dă o opinie negativă, articolul este trimis spre revizuire unui al treilea evaluator. Pe baza opiniei acestui al treilea evaluator, redacția ia o decizie.

Dacă autorul își îmbunătățește articolul respins, procedura este reluată.

Lucrările care nu respectă regulile politicii editoriale de Etică Științifică nu vor fi acceptate.

Editorul își asumă responsabilitatea de a organiza procesul de revizuire. Editorul va comunica cu autorul în toate etapele de revizuire și redactare pentru a îmbunătăți calitatea articolului. Editorul va primi confirmarea autorului cu privire la orice modificări aduse articolului înainte de publicare.

Editorul are responsabilitatea finală de a decide dacă un articol va fi publicat sau nu în revista „DIALOGICA”, ținând cont de evaluările făcute de recenzenți, respectarea cuvenită a prevederilor prezentei „Declarații de etică și malpraxis în publicație” și a legislației privind protecția dreptului de autor. Editorul se poate consulta cu ceilalți membri ai Colegiului editorial, precum și cu referenți științifici în luarea deciziilor de publicare.

Redactorul respinge lucrările care nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice. În acest caz, editorul va trimite autorului un refuz motivațional. Respingerea unui articol nu va fi un pretext pentru necooperarea ulterioară cu autorul. Dacă autorul își îmbunătățește articolul respins, acesta poate fi publicat.

 Plângeri și contestații

Dacă autorul nu este mulțumit de modul în care articolul său a fost examinat de comisia de evaluare sau dacă a constatat încălcări ale eticii publicării, el poate face apel sau depune o plângere la redactorul-șef la adresa sa sau la adresa revistei.

Editorul-șef sau editorul de gestionare analizează cazul și informează reclamantul cu privire la decizie cu o explicație, dacă este cazul.

Conflicte de interese/interese concurente

„DIALOGICA” cere autorilor să dezvăluie orice conflict de interese sau interes financiar care are un impact asupra rezultatului studiului în care sunt implicați autorii sau orice utilizare, consultare, proprietate, taxe etc. Dacă manuscrisul este acceptat, informațiile vor fi dezvăluite într-o declarație publicată.

Autorii ar trebui, cât mai curând posibil, să dezvăluie orice conflict de interese care ar putea afecta rezultatele sau interpretarea acestora în manuscris. Exemple de potențiale conflicte de interese care ar trebui dezvăluite includ aspecte financiare precum onorariile, bursele de studii sau alte forme de finanțare, prezența la birourile vorbitorilor, calitatea de membru, angajare, servicii de consultanță, deținerea de acțiuni sau alte forme de participare și dovezi de expertiză plătite sau acordurile de licențiere a brevetelor, precum și aspectele nefinanciare precum relațiile personale sau profesionale, afilieri, cunoștințe sau convingeri în subiectul sau documentele discutate în manuscris. Toate sursele de finanțare pentru lucrare trebuie dezvăluite (inclusiv numărul grantului sau orice alt număr de referință, după caz).

Editorii și membrii comitetului editorial nu vor folosi informațiile nepublicate furnizate într-un manuscris trimis în propriile lor scopuri de cercetare fără acordul explicit scris al autorilor.

Informațiile obținute din manipularea manuscrisului sunt păstrate confidențiale. Editorii care au un conflict de interese cu un autor vor refuza să-i evalueze manuscrisul, apelând la un alt membru al comitetului editorial.

Orice recenzent invitat din afara comitetului editorial trebuie să notifice redactorul-șef dacă are conflicte de interese care rezultă din relații sau conexiuni competitive, de colaborare sau de altă natură cu oricare dintre autorii, companiile sau instituțiile legate de manuscris și lucrare.

Informațiile sau ideile obținute prin evaluarea manuscrisului trebuie păstrate confidențiale și nu trebuie utilizate în avantajul personal al evaluatorului. Acest lucru se aplică și evaluatorilor invitați care refuză invitația de recenzie.

Partajarea datelor și reproductibilitatea

„DIALOGICA” recomandă transparență și deschidere în ceea ce privește baza de date și alte documente legate de cercetare.

Autorilor li se pot cere date brute ale studiului, care vor fi păstrate confidențiale. Manuscrisele și informațiile primite despre autori au statutul de document confidențial și trebuie tratate ca atare. Ele nu trebuie afișate sau discutate cu alții, decât dacă sunt autorizate de editor (care ar face acest lucru doar în circumstanțe excepționale și speciale). Același lucru este valabil și pentru recenzenții invitați care refuză invitația.

Atunci când Consiliul de redacție informează autorul că documentul de studiu este acceptat, licența Creative Commons CC BY 4.0 se aplică oricărui articol publicat în revista „DIALOGICA”. Cu alte cuvinte, orice lucrare publicată poate fi descărcată, citată și refolosită gratuit, cu atribuirea corespunzătoare a sursei originale.

Supravegherea etică a publicației

Colegiul editorial al „DIALOGICA” se angajează să respecte principiile de etică a publicării, acceptate la nivel internațional, exprimate în recomandările Comitetului de etică a publicațiilor (COPE). În acest scop, se aplică aceeași metodă de transmitere și verificare a manuscriselor, evaluarea interpersonală și comunicarea interpersonală ca și în revistele științifice internaționale. Lucrările care nu respectă regulile politicii editoriale de Etică Științifică nu vor fi acceptate.

Evaluările ar trebui să fie efectuate într-o manieră obiectivă, iar comentariile ar trebui să fie clar articulate cu argumente de susținere, astfel încât autorii să le poată folosi pentru a îmbunătăți manuscrisul. Critica personală a autorilor este inadecvată.

Membrii comitetului editorial se asigură că etica publicării este urmărită și protejată. Aceasta include politica strictă de plagiat și fraudă a datelor, angajamentul ferm de a publica corecții, clarificări, retractări și scuze, după cum este necesar. De fiecare dată când se recunoaște că un articol publicat conține o denaturare semnificativă, o declarație înșelătoare sau un raport fals, acesta va fi corectat prompt. Dacă, în urma unei investigații adecvate, un articol se dovedește a fi fraudulos, acesta va fi retras. O astfel de retragere trebuie să fie clar identificabilă pentru cititori și pentru sistemele de indexare.

Colegiul editorial al „DIALOGICA” își asumă responsabilitatea pentru respectarea standardelor de etică și comportament în toate etapele de revizuire și publicare. În acest scop, se aplică aceeași metodă de transmitere și verificare a manuscriselor, evaluarea interpersonală și comunicarea interpersonală ca și în revistele științifice internaționale. Vor fi acceptate numai articolele care conțin contribuții originale, excluzând plagiatul, editarea multiplă, erorile și falsificările științifice.

Politica privind proprietatea intelectuală

Autorii trebuie să poată garanta originalitatea lucrării lor, iar dacă au folosit alte surse în studiul lor, trebuie să fie citați corespunzător. Orice formă de plagiat este inacceptabilă și considerată comportament neetic.

Autorii păstrează fără restricții drepturile de autor asupra articolelor și acordă revistei dreptul de a publica prima dată.

Discuții și corecții post-publicare

Dacă un autor descoperă o eroare sau o inexactitate semnificativă într-un articol de-al său care a fost publicat în „DIALOGICA”, acesta are obligația de a anunța imediat redacția pentru a corecta articolul.

Dacă editorii sau editorul află de la o terță parte că o lucrare publicată conține o eroare sau o inexactitate semnificativă, atunci este obligația autorului să corecteze sau să retragă prompt lucrarea sau să furnizeze editorilor revistei dovezi cu privire la corectitudinea lucrării.

Acces la conținutul jurnalului

Editorul se angajează să asigure disponibilitatea și păstrarea continuă a cercetării academice și a accesibilității prin parteneriate cu organizații și menținerea propriei arhive digitale. Pentru mai multe detalii, click aici: Arhiva revistei.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();