Cerințe de etică în publicare și declarație de malpraxis

Politica editorială a revistei „DIALOGICA. Revistă de studii culturale și literatură” se conformează standardelor și ghidului internațional din domeniul editorial COPE  (Comitetul de Etica a Publicaţiilor), pentru a atinge o înaltă cultură a publicării.

Colegiul de redacție al revistei „DIALOGICA” își asumă responsabilitatea respectării și corespunderii standardelor de etică a publicării și de comportament la toate etapele de recenzare și de publicare. În acest scop, se aplică aceeași modalitate de depunere și verificare a manuscriselor, de revizuire colegială și de comunicare interpersonală ca în revistele științifice internaționale. Se vor admite doar articolele care conțin contribuții originale, care exclud plagiatul, editarea multiplă, erorile și falsurile științifice.

 

Drepturile și responsabilitățile autorului

Autorul poartă responsabilitate morală pentru articolele publicate.

Din momentul în care articolul ajunge la redacția revistei, autorul transmite acesteia dreptul de reproducere a lui, dreptul de distribuire a originalului, dreptul de plasare în regimul interactiv (on-line).

Autorul răspunde de calitatea articolului, pentru noutatea ştiinţifică şi originalitatea articolului, corespunderea acestuia cu politica editorială și conceptul revistei; formularea adecvată a titlului articolului, concordanța cu conţinutul şi referințele bibliografice; relevanţa rezumatului şi a cuvintelor-cheie; calitatea ştiinţifică, respectarea structurii unui articol științific; coerența metodologiei și utilizarea adecvată a limbajului teoretic; interpretarea şi analiza teoretică, implicarea critică a autorului; argumentarea scopului și a concluziilor; relevanța surselor şi a referinţelor bibliografice; prezentarea stilistică şi grafică a articolului.

Responsabilitatea opiniilor exprimate în paginile revistei aparține autorilor.

Nu se admit articole publicate deja în alte reviste. Pentru a contracara plagiatul și publicarea multiplă, articolele sunt verificate prin plasarea în internet a titlului, cuvintelor-cheie și a unor fragmente de text. Această sarcină stă și în activitatea experților recenzenți.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

Responsabilitatea privind caracterul original al textului publicat aparține autorului. În acest sens, autorul semnează o Declarație de etică pe proprie răspundere, prin care declară caracterul original al articolului, lipsa de plagiat și publicare multiplă.

Autorul va avea parte de transparență decizională și de un tratament respectuos din partea editorului, care îl va informa în privința obiecțiilor și sugestiilor, făcute de recenzenți și de colegiul de redacție.

În scopul respectării drepturilor de autor, autorul va semna cu editorul un Acord de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor, prevăzute de art. 11 a), b), c), i) al Legii Nr. 139 din  02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În cazul în care un autor descoperă o eroare sau o inexactitate semnificativă într-un articol al său care a fost publicat în „DIALOGICA”, acesta are obligația să anunțe imediat colegiul de radcție pentru a corecta articolul.

 

Recenzarea colegială

Colegiul de redacție al revistei „DIALOGICA” va urmări respectarea strictă a procedurii de recenzare, care va fi una colegială, anonimă și obiectivă.

Colegiul de redacție este responsabil de organizarea procesului de recenzare a fiecărui articol.

Articolel primite în vederea publicării în revista „DIALOGICA” sunt supuse evaluării în sistem „double blind” peer review, respectând standardele internaţionale ale revistelor ştiinţifice.

Fiecare articol parvenit în redacție primește un număr de înregistrare, este verificat de plagiat și publicare multiplă, apoi trimis spre recenzare către doi experți, selectați din bazele de date ale Universității „Dimitrie Cantemir” și Secției de Științe Umanistice a Academiei de Științe a Moldovei, în funcție de domeniul cercetării.

Editorul asigură caracterul anonim al recenzării: autorii nu cunosc identitatea experților, iar experții nu cunosc identitatea autorilor.

Colegiul de redacție transmite autorilor obiecțiile și sugestiile recenzenților, menite a îmbunătăți calitatea științifică a articolului.

Rezultatele recenzării sunt discutate în cadrul ședințelor colegiului de redacție. Articolul este acceptat spre publicare în cazul în care corespunde uneia dintre aceste opțiuni:

  • Ambii recenzenți îi dau aviz pozitiv și îl recomandă spre publicare;
  • Dacă unul din recenzenți dă un aviz negativ, articolul este trimis spre recenzare către un al treilea recenzent. În funcție de avizul acestui al treilea recenzent, colegiul de redacție ia o decizie.

Articolele parvenite în redacție vor fi tratate ca documente confidențiale. Membrii colegiului de redacție și recenzenții vor păstra în taină datele și rezultatele științifice ale articolului și nu le vor utiliza în interes propriu.

Nu se admit situațiile în care recenzentul se află în conflict de interese sau în competiție cu autorul articolului.

În cazul în care autorul își va îmbunătăți articolul respins, procedura se va relua de la capăt.

Lucrările care nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice nu vor fi acceptate.

 

Drepturile și responsabilitățile editorului

Editorul își asumă responsabilitatea de a organiza procesul de recenzare.

Editorul va comunica cu autorul la toate etapele de recenzare și de redactare, pentru a îmbunătăți calitatea articolului.

Editorul va primi confirmarea autorului în privința tuturor modificărilor operate asupra articolului înainte de publicare.

Editorul are responsabilitatea finală de a decide dacă un articol va fi publicat sau nu în revista „DIALOGICA”, ținând cont de evaluările realizate de referenții științifici, de respectarea prevederilor din prezentele „Cerințe de etică în publicare și declarație de malpraxis” și de legislația privind protecția drepturilor de autor. Editorul se poate consulta cu ceilalți membri ai Bordului Editorial, precum și cu referenții științifici în luarea deciziilor de publicare.

Editorul respinge lucrările care nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice. În acest caz, editorul va expedia autorului un refuz motivațional.

Respingerea unui articol nu va constitui un pretext pentru necooperarea ulterioară cu autorul. În cazul în care autorul își va îmbunătăți articolul respins, acesta va putea fi publicat.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();