INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Numărul  revistei ACCEPTAREA TEXTELOR APARIȚIA REVISTEI
Articolele sunt recepționate și recenzate în primele două luni ale fiecărui trimestru. Revista apare la finele fiecărui trimestru.
Nr. 1 →  28 februarie →  30 aprilie
Nr. 2 →  30 iunie →  31 august
Nr. 3 →  31 octombrie →  31 decembrie

 Condiții generale:

 • Sunt pasibile pentru publicare articolele ştiinţifice ale autorilor din Republica Moldova şi din alte ţări în limbile română, engleză, franceză.
 • Nu se admit articole publicate deja în alte reviste.
 • Pentru editare sunt acceptate textele inedite, consistente sub aspectul noutăţii ştiinţifice, axate pe teme de rezonanţă fundamentală şi aplicativă, care tratează problemele interdisciplinarității și interculturalității în domeniul științelor umaniste.
 • Autorii își păstrează fără restricții dreptul de autor asupra articolelor.
 • Responsabilitatea opiniilor exprimate în cadrul cercetărilor revine în exclusivitate autorilor.
 • Toate materialele propuse spre publicare vor fi remise spre evaluarea Comitetului științific.
 • Pentru a contracara plagiatul și publicarea multiplă, articolele sunt verificate prin plasarea în internet a titlului, cuvintelor-cheie și a unor fragmente de text.
 • Textele sunt publicate atât pe suport de hârtie (un număr limitat), cât și în versiune electronică pe site-ul oficial.

Cerințe de redactare:

 • Articolul se va expedia în format Microsoft Word 2007 la adresa: [email protected]
 • Volumul articolului nu va depăși 12 pagini. Ca excepţie, Colegiul de redacţie poate autoriza depăşirea volumului articolului sau publicarea acestuia în numerele consecutive ale revistei.
 • Se va respecta următoarea structură:
 1. Autoprezentare: nume, prenume, titlu și grad didactico-științific, afilierea instituţională, indicarea domeniilor de preocupare şi a cărţilor publicate, fotografie de profil expediată separat în format JPG. (Times New Roman, dimensiunea caracterelor 10, spațiu între rânduri 1.15, justify).
 2. Titlul va fi formulat concis, clar, informativ și relevant (Times New Roman, dimensiunea caracterelor 12, majuscule, bold, centrat, înainte și după titlu se lasă câte 1 spațiu).
 3. Corpul articolului: format pagină A4, margini: sus, jos, stânga, dreapta 20 mm, paragraf 10 mm, Times New Roman, dimensiune caractere 12, spațiu între rânduri 1.15.
 • Elemente foto și grafice. Într-un articol se acceptă până la 10 figuri, tabele şi alte elemente foto şi grafice. Imaginile foto vor fi expediate separat de articol, în original – format JPG cu rezoluția 300 dpi. Componentele grafice vor fi însoţite de număr de ordine, denumire sau legende (deasupra tabelului, sub figură) și informaţie suplimentară (note, surse), sub element:
 • Deasupra tabelului: Tabelul + numărul de ordine + denumirea tabelului – bold, centrat, Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15. Conținutul tabelului: Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15, text aliniat stânga. Sursa (dedesubtul tabelului): centrat, Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15.
 • Dedesubtul figurii: Fig. + numărul de ordine + titlul (italic) + sursa (centrat, Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15).
 • Dedesubtul imaginii: titlul (italic) + sursa/autorul (centrat, Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15).
 • Titlurile subcapitolelor/paragrafelor vor fi redactate cu caractere de 12, minuscule (cu excepţia primei litere), bold, justify, paragraf 10 mm, la distanța de 1 spaţiu faţă de textul care precede şi fără spaţiu faţă de textul care urmează.
 • În cazul în care materialul conține anexe, acestea se vor plasa la 1 spațiu distanță de Referințele bibliografice. Anexă + numărul de ordine + titlul (Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15, bold, aliniat dreapta). Textul anexei: Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15, justify. După fiecare anexă se va indica sursa de unde a fost extrasă respectiva anexă.
 • Ortografia și punctuaţia trebuie să corespundă limbii de expresie.

Nota bene!

§  În limba franceză şi rusă se vor utiliza ghilimelele triunghiulare (« »); pentru limba română se vor utiliza ghilimele de tipul („ ”), iar pentru limba engleză – (“ ”).

§  La sfârșitul propoziției/frazei punctul se pune:

1. după ghilimelele de închidere a unui citat (în cazul în care propoziția se încheie cu un citat, dacă în interiorul ghilimelelor nu se află o frază completă);

2. după cifra referinței (în cazul în care la sfârșitul propoziției se face referință).

§  Pentru citat în citat se vor utiliza ghilimele franțuzești, «…».

§  Bara oblică spre dreapta ( „/” ) se va utiliza cu sensul „sau” – pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni.

§  Se scriu cu cratimă („”):

1.  derivatele cu prefixul ex-: ex-ministru, ex-director;

2.  construcțiile formate dintr-un prefix și un substantiv propriu sau un acronim;

3. pentru a marca o perioadă cronologică: 2001-2019; secolele XIX-XX, perioada 7-8 martie 2020, perioada 1 decembrie-31 decembrie 2021 etc.;

§  Linia de pauză („–”) se va utiliza (în afara cazurilor cunoscute):

1.   în scrierea unor cuvinte compuse complexe care cuprind cel puțin un cuvânt compus scris cu cratimă: nord–nord-est, sud-est–nord-vest;

2.   pentru a indica o perioadă nedefinită. Ex.: anii ’60 –’70

§  Parantezele drepte („[…]”) se vor utiliza:

1. pentru a închide o intervenție/un adaos făcut în interiorul unui text citat, unde este nevoie de o lămurire.

2. pentru a marca un extras/o ruptură a propoziției/frazei citate sau lipsa unui cuvânt sau a unui fragment.

§  Numeralele de la unu la nouă se scriu cu litere, iar numeralele mai mari de 10 inclusiv se scriu cu cifre. Însă se scriu cu cifre:

1. numeralele care însoțesc unități de măsură, exprimate prin simboluri sau abrevieri, ori denumiri de monede: 1 kg, 7 km, 100 euro, 50 EUR, 170 g, 217 kW;

2. numeralele utilizate pentru exprimarea datei, a temperaturii, a procentajelor, a numărului de voturi: 7 °C, 8 %, 247 de voturi pentru, 2 voturi contra și 3 abțineri;

3. numeralele din documentele statistice.

§  După numerale mai mari de 19, în limba română se folosește prepoziția de. Ex.: 19 locuitori, 20 de locuitori, 20 de milioane. NB: Prepoziția de nu se folosește după numerale zecimale. Ex.: 4 milioane de locuitori.

§  Se vor scrie cu caractere cursive:

1. cuvintele și expresiile în limba latină;

2. cuvintele, expresiile, citatele, numele de documente sau denumirile de instituții în limbi străine (nu și titlurile și denumirile din alte limbi, traduse în limba română);

3. cuvintele/expresiile pe care autorul vrea să le evidențieze.

 1. Notele și referinţele bibliografice se indică în textul articolului prin semne după citat sau idee prin [1, p. ] [2, p. ] [3, p. ] etc. și se prezintă în ordinea citării la sfârşitul articolului. Nu se admit note de subsol! (Textul referinţelor se va redacta cu caractere de 11, Times New Roman, spațiu între rânduri 1.15, justify. Sintagma Referinţe bibliografice se va însera cu caractere de 12, minuscule, cu excepţia primei litere, aliniat pe stânga, bold).

Referinţele bibliografice se prezintă în baza Standardului ISO 690: 2012 Referinţe bibliografice:

Trimiterea la o lucrare completă: numele autorului, titlul complet al lucrării (italic), numărul volumului (unde este cazul), locul apariției, editura, anul.

Model: Galițov, Dmitri. Arta Plastică a Moldovei Sovietice. Chișinău: Timpul, 1987.

Trimiterea la o lucrare cu doi sau trei autori:

Model: Wellek, René; Warren, Austin. Teoria literaturii. Traducere Rodica Tiniș, studiu introductiv și note de Sorin Alexandrescu. București: Editura pentru literatura universală, 1967.

Stoica, Georgeta; Petrescu, Paul; Bocșa, Maria. Dicționar de artă populară. București: Editura științifică și enciclopedică, 1985.

Trimiterea la o lucrare cu peste trei autori: numele prenumele primului autor et al.

Model: Marinescu, Nicoleta et al. Biblioteca de la tradiţie la modernitate. Bucureşti: Astel Design, 1999.

 

Trimiterea la un articol din ziar/revistă: numele autorului, titlul articolului (italic), denumirea ziarului (între ghilimele), anul apariției, numărul și data completă.

Model: Pamfile, Tudor. O călătorie domnească demult așteptată. M.S. Regele în Basarabia.

În: „Sfatul Țării” (Chișinău). An. III, nr. 607, 19.05.1920.

 

Trimiterea la un volum sau culegere de studii/documente/materiale: se trece mai întâi titlul volumului (italic), apoi editorul/coordonatorul/îngrijitorul ediției, volumul, locul apariției, editura, anul. În cazul existenței a mai mult de trei editori/coordonatori, se poate trece et al.:

Model: Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societății durabile de mâine. Editor Condraticova Liliana, Chișinău: Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Vol. I, 2019.

Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. Coord. Grati Aliona, Chișinău: Știința, 2021.

 

Trimiterea la o parte a unei lucrări (contribuție sau articol): se trece numele autorului, titlul (italic), culegerea de studii / volumul coordonat în care a apărut (între ghilimele), anul apariției, apoi volumul/tomul/ nr., pagina/paginile:

Model 1: Popa, Oxana, Sociocritica franceză. În: „Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica.” Coord. Grati Aliona, Chișinău: Știința, 2021, p. 199-292.

Model 2. Pentru lucrările în limba rusă la indicarea volumului/culegerii în a care a fost publicat articolul la care se face referință se vor utiliza bară oblică spre dreapta dublă ( // ):

Россинский, Юрий Григорьевич. Система образования РСФСР в годы Великой отечественной войны // „Отечественная и зарубежная педагогика”, nr. 2 (23), 2015, p. 24-40.

 

Trimiterea la sursele de arhivă: se trece numele Arhivei (se pot folosi abrevieri pentru următoarele citări), fondul, inventarul, dosarul, fila (filele):

Model:

1. Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare ANRM). F. 1404, inv. 1, d. 1221.

2. ANRM. Activitatea edilitară a Consiliului municipal din Chişinău. Campaniile 1934- 1935-1936 sub patronatul d-lui I.T. Costin. Chişinău, 1937.

Note: Nu se admit note de subsol, toate explicațiile, adăugirile se indică în textul articolului prin [1], [2] și se prezintă în ordinea introducerii lor în text la sfârşitul articolului (în Note și referințe bibliografice):

Model:

1.  Ciolan, Lucian. Pași către școala interculturală. București: Corint, 2000.

2.  Pentru Nicolae Iorga, bunăoară, era de domeniul evidenței că „numele-i vine (…) de la așa de multele bălți pe care le lasă Răutul – el însuși un șir de băltoage – primăvara și care se fac iarna un noroi ucigător” (Nicolae Iorga. Neamul românesc în Basarabia. Ediție îngrijită, introducere și bibliografie de Iordan Datcu, București: Editura Fundației Culturale Române, 1995, p. 56-61).

Trimiterea la o lucrare/un articol/o pagină de pe Internet: se precizează autorul şi titlul articolului (italic), ultima accesare şi pagina web.

Model: Dodey, Anne-Laure. Cours de bibliographie générale [online]. [Accesat: 18.3.2020]. Disponibil pe Internet la adresa: http://dodey.chez-alice.fr/menuintrog.htm

Vuillemin, Alain. L’Émergence des littératures digitales.  În: „Phantasma”, vol.  20 – Literature in the Digital Age. Cluj-Napoca: Fundaţia Culturală Echinox, 2011, p. 65-70, [online]. [Accesat: 16.3.2021]. Disponibil pe Internet la adresa:  https://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=601&lang=en

https://locals.md/2016/bolgarskiy-sled-nakarte-kishineva/  [Accesat: 22.5.2021]

 

 1. Rezumatul, titlul şi cuvintele-cheie se prezintă în limbile română şi engleză la un rând distanţă de Referințele bibliografice. Volumul rezumatului: 1500 de caractere cu spații (Times New Roman, dimensiune caractere 11, spațiu între rânduri 1.15, justify. Cuvinte-cheie – până la 10 termeni. Titlul: dimensiune caractere 11, minuscule (cu excepția primei litere), bold, centrat, spațiu între rânduri 1.15).

 

Pentru mai multe detalii a se vedea formatul articolelor în volum pe site-ul revistei:

https://dialogica.asm.md/arhiva-revistei/

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();