DATE GENERALE

„DIALOGICA. Revistă de studii culturale și literatură” vizează fenomenul cultural contemporan ca produs al gândirii şi creativităţii şi se manifestă în planul științelor socioumane și în cel al artei.

Revistă științifică de categoria „B”.

Domenii de acreditare:

  • Filologie,
  • Studiul artelor și culturologie,
  • Istorie și arheologie.

Fondatori: Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova.

ISSN – 2587-3695

E-ISSN 1857-2537

 

„DIALOGICA. Revistă de studii culturale și literatură” este o publicație științifică cu Acces Deschis. Cititorilor li se permite, gratuit, să descarce, să citeze, să distribuie întreaga revistă, precum și pdf-urile fiecărui articol în parte, în condițiile în care respectă drepturile de autor.

Revista este recenzată. Fiecare articol este recenzat de către doi recenzenți și este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție.

Pentru procesarea și depunerea articolelor nu se percep taxe (APCs).

 

Obiective

Ne propunem o rampă de experimentare, una pe a cărei suprafaţă pregătirea noastră în do­meniul umanist să-şi justifice eforturile şi să se fructifice în serviciul tuturor cititorilor, nu doar a celor din spaţiul academic. Vom adapta prac­ticile academice (teorie literară, literatură com­parată, istorie, filozofie, etnologie, antropologie, arte plastice, traductologie etc.) pentru a menaja cu dibăcie audienţa generală a bibliotecii cen­trale şi, în fond, societatea întreagă. În virtutea situării noastre între universitate şi institutul de cercetare ştiinţifică, exerciţiul de transgresare a frontierelor specializării disciplinare, dar şi a convenţiilor revistelor ştiinţifice, în care ne-am izolat nu fără oareşicare superbie, fiind accesibili doar unui cerc mic de iniţiaţi în ieroglifele vreu­nui domeniu anume, nu va avea de întâmpinat obstacole în această publicaţie.

Ne dorim o gură de oxigen într-o lume su­focantă a şablonului, o eliberare a viziunii şi un nou impuls pentru preocupările noastre. Aspi­răm la un spaţiu tipografic în care dialogul ca for­mă de comunicare, gândire și cunoaştere umană să ne conecteze la lumea academică occidentală. Ştiinţa nu poate exista izolat, ea se dezvăluie şi se reînnoieşte doar la graniţă cu ideile străine. Ne angajăm să construim un teren al interacţiunii, al relaţiei reciproc complinitoare, al schimbului viabil de idei. Ne propunem deopotrivă o întâl­nire de scopuri şi proiecte care să înlesnească co­municarea simbolică cu celălalt, deschizându-ne spre pluralismul perspectivelor şi orientărilor teoretice.

Dinamica interactivă a lumii moderne ne dictează o schimbare, o racordare la practica globală în cercetare, care ţine cont de experienţa culturii cotidiene purtătoare de sensuri şi valori. Dialogul nostru va viza fenomenul cultural con­temporan ca produs al gândirii şi creativităţii şi se va manifesta în planul ştiinţelor socio-umane şi în cel al artei. Prin urmare, ne vedem încadraţi în paradigma dialogului interdisciplinar, al re­laţiilor între abordările diferitor discipline. Dat fiind faptul că cei mai mulţi dintre noi se reven­dică din studiile literare (vezi arhiva revistei Me­taliteratură), lărgirea orizontului spre studiile culturale este o provocare pe care ne o asumăm în felul acesta.

Consideraţi denumirea revistei o scurtă­tură între noţiunile de principiu dialogic (Tzve­tan Todorov) şi critică dialogică (teorie literară contemporană reprezentată de Michael Holquist (SUA), Andrè Belleau (Canada), Ken Hirsckop (Anglia) etc.), derivate la rândul lor din teoria dialogică/ dialogismul lui Mihail Bahtin cu toată constelaţia sa conceptuală: polifonie, heteroglo­sie, intertextualitate, context cultural şi social, ideologie etc. şi un proiect cu o identitate apar­te în cadrul larg al studiilor culturale, dictat de probleme specifice ale societăţii în care ne aflăm. În cazul în care articolele incluse în revista noas­tră vor avea deocamdată caracterul difuz al unui început de drum, de conexiune slabă la practi­cile globale ale domeniului (nu voi insista aici asupra cauzelor), vă rugăm să aveţi îngăduinţăşi chiar să contribuiţi dialogic la inventarea şi re­aşezarea noastră conceptuală.

Vom înlesni, aşadar, articolele cu preocu­pări teoretice şi interpretative din aria studiilor culturale, unde literatura, spre exemplu, e un fenomen cultural ca oricare altul în contextul timpului său. Totuşi, pentru a crea un pandant la reducerea numărului de studii literare, care au generat prin transformare de sine şi împrumut de metode noua şi extrem de prolifica direcţie de cercetare, am rezervat un loc aparte, în titlul re­vistei şi în spaţiul unor rubrici, literaturii şi pro­movării ei. Promitem să facem gesturi similare şi în cazul celorlalte arte.

 

Politica editorială

Colegiul de redacție al revistei „DIALOGICA” se conformează standardelor și ghidurilor internaționale din domeniul editorial (cu Ghidurile COPE – Comitetul de Etica a Publicațiilor). În acest scop, se aplică aceeași modalitate de depunere și verificare a manuscriselor, de revizuire colegială și de comunicare interpersonală, ca în revistele științifice internaționale. Lucrările ce nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice nu vor fi acceptate.

 

Instrucțiuni pentru autori

Nu se admit articole publicate deja în alte reviste.

Pentru a contracara plagiatul și publicarea multiplă, articolele sunt verificate prin plasarea în internet a titlului, cuvintelor-cheie și a unor fragmente de text. Această sarcină stă și în activitatea experților recenzenți.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

Vezi și pagina „Instrucțiuni pentru autori”.

 

Licențiere

Creative Commons License

DIALOGICA a obținut licența Creative Commons Licence Atribution 4.0 International (CC BY 4.0). Această licenţă permite distribuirea integrală şi fără modificări, comercială și necomercială, cu atribuirea dvs. ca autor.

Licenţa Creative Commons
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură.

Licența CC BY 4.0 este valabilă pentru toate articolele incluse în revistă.

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
Revista DIALOGICA este indexată în Instrumentul Bibliometric Național (IBN).

Bazele de date în care este inclusă revista:
CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLARS, WorldCat

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();