DATE GENERALE

„DIALOGICA. Revistă de studii culturale și literatură” vizează fenomenul cultural contemporan ca produs al gândirii şi creativităţii şi se manifestă în planul științelor socioumane și în cel al artei.

Revistă științifică de categoria „B”.

Domenii de acreditare:

  • Filologie,
  • Studiul artelor și culturologie,
  • Istorie și arheologie.

Fondatori: Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova.

ISSN – 2587-3695

E-ISSN 1857-2537

 

„DIALOGICA. Revistă de studii culturale și literatură” este o publicație științifică cu Acces Deschis. Cititorilor li se permite, gratuit, să descarce, să citeze, să distribuie întreaga revistă, precum și pdf-urile fiecărui articol în parte, în condițiile în care respectă drepturile de autor.

Revista este recenzată. Fiecare articol este recenzat de către doi recenzenți și este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție.

Pentru procesarea și depunerea articolelor nu se percep taxe (APCs).

 

Obiective

Revista noastră vizează fenomenul cultural contemporan ca produs al gândirii și creativităţii și se manifestă în planul știinţelor umaniste. Ne vedem încadraţi în paradigma dialogului interdisciplinar, al relaţiilor între abordările diferitor discipline, în special filologie, istorie și istoria artei. Vom înlesni articolele cu preocupări teoretice și interpretative din aria studiilor culturale, studiile de teorie, istorie și critică literară, istorie a artelor, istorie și istorie culturală, etnologie, antropologie, traductologie etc.

Dinamica interactivă a lumii moderne ne dictează o schimbare, o racordare la practica globală în cercetare, care ţine cont de experienţa culturii cotidiene purtătoare de sensuri şi valori. Ne propunem să creăm aici, într-un spațiu aflat între Est și Vest, condițiile pentru o rampă de comunicare și de colaborare între cercetătorii din do­meniul umanist de la centrele de cercetare din întreaga lume. Aici se va dialoga, își vor găsi loc expresiile unor prac­tici academice de performanță, se vor consolida colaborări internaționale.

Consideraţi denumirea revistei – DIALOGICA – o expresie care cumulează noţiunile,  de care ne vom conduce, de principiu dialogic (Tzve­tan Todorov) și de critică dialogică (teorie literară contemporană reprezentată de Michael Holquist (SUA, Andrè Belleau (Canada), Ken Hirsckop (Anglia) etc.), derivate la rândul lor din teoria dialogică dialogismul lui Mihail Bahtin, cu toată constelaţia sa conceptuală: polifonieheteroglo­sieintertextualitatecontext cultural şi socialideologie etc., precum şi un proiect cu o identitate apar­te în cadrul internațional al studiilor culturale, dictat de probleme specifice ale societăţii în care ne aflăm.

Ne dorim o gură de oxigen într-o lume su­focantă a şablonului, o eliberare a viziunii şi un nou impuls pentru preocupările noastre. Aspi­răm la un spaţiu tipografic în care dialogul ca for­mă de comunicare, gândire și cunoaştere umană să ne conecteze la lumea academică occidentală. Ştiinţa nu poate exista izolat, ea se dezvăluie şi se reînnoieşte doar la graniţă cu ideile străine.

Ne angajăm să construim un teren al interacţiunii, al relaţiei reciproc complinitoare, al schimbului viabil de idei. Ne propunem deopotrivă o întâl­nire de scopuri şi proiecte care să înlesnească co­municarea simbolică cu celălalt, deschizându-ne spre pluralismul perspectivelor şi orientărilor teoretice.

Am rezervat un loc – în titlul re­vistei şi în spaţiul unor rubrici – artei și literaturii, precum şi pro­movării lor.

 

Politica editorială

Colegiul de redacție al revistei „DIALOGICA” se conformează standardelor și ghidurilor internaționale din domeniul editorial (cu Ghidurile COPE – Comitetul de Etica a Publicațiilor). În acest scop, se aplică aceeași modalitate de depunere și verificare a manuscriselor, de revizuire colegială și de comunicare interpersonală, ca în revistele științifice internaționale. Lucrările ce nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice nu vor fi acceptate.

 

Instrucțiuni pentru autori

Nu se admit articole publicate deja în alte reviste.

Pentru a contracara plagiatul și publicarea multiplă, articolele sunt verificate prin plasarea în internet a titlului, cuvintelor-cheie și a unor fragmente de text. Această sarcină stă și în activitatea experților recenzenți.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

Vezi și pagina „Instrucțiuni pentru autori”.

 

Licențiere

Creative Commons License

DIALOGICA a obținut licența Creative Commons Licence Atribution 4.0 International (CC BY 4.0). Această licenţă permite distribuirea integrală şi fără modificări, comercială și necomercială, cu atribuirea dvs. ca autor.

Licenţa Creative Commons
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură.

Licența CC BY 4.0 este valabilă pentru toate articolele incluse în revistă.

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
Revista DIALOGICA este indexată în Instrumentul Bibliometric Național (IBN).

Bazele de date în care este inclusă revista:
CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLARS, WorldCat

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();