COLEGIUL DE REDACȚIE

Aliona GRATI,
doctor habilitat în filologie, profesor, critic literar

DIRECTOR DE PROIECT
ȘI REDACTOR-ŞEF

A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (1996). Şi-a luat  doctoratul în filologie cu tema „Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30” (2003) şi postdoctoratul în teoria literaturii cu tema „Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea” (2011). Experienţa profesională: redactor-şef al revistei de ştiinţă literară „Metaliteratură” (2008-2016); conferenţiar universitar la catedra de Istorie și teorie literară, UPS „Ion Creangă” și la școala doctorală de Științe umaniste a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”; cercetător ştiinţific principal Secția Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004-2019); Vicepreședinte și Secretar ştiinţific general al Consiliului Național de Acreditare și Atestare al Republicii Moldova (2013-2018); director de proiect științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, cercetător științific principal, Departamentul Științe Umaniste al  Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”; șef-sector Activitate editorială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (2019-). Coordonator de proiecte doctorale. Colaboratoare la revistele de cultură „Contrafort”, Sud-Est cultural”, Destin românesc”, „Moldova”, „Timpul”, „Scriptor” (Iași). Volume publicate: „Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului”, Chișinău: Prut International, 2004; „Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30”, Chișinău: AȘM, 2007; „Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc”, Chișinău: Gunivas, 2009; „Cuvantul Celuilalt. Dialogismul romanului romanesc”, Chișinău: AȘM, 2011; „Paul Goma. Inițieri in textul literar”, Chișinău: Arc, 2011; „Fenomenul literar postmodernist (note de curs universitar)”, Chișinău: Garamond, 2011; „Vladimir Beșleagă: cronotopul zborului frant”, Chișinău: Arc, 2013; „În dialog cu Mihai Cimpoi: «Sunt un om de cultură devenit un destin»”, Chișinău: Prut Internaţional, 2013, „Cronici in rețea: metaliteratura.net”, Iași: Junimea, 2016. A coordonat, in cadrul proiectului științific internațional Классика литератур СНГ, trei antologii de opere literare, de la folclor la clasicii Dimitrie Cantemir și Ion Creangă (în limba rusă și în engleză), apărute intre 2009 și 2010 la editura moscovită Художественная литература; volumul „Cultură, Identitate, Globalizare”, Editura Universității din Oradea, vol. I (2010) și vol. II (2011), coautor, prof. dr. Ioan Derșidan, ediția romanelor lui Paul Goma „Bonifacia” și „Roman intim”, Chișinău: Gunivas, 2015; ediția „Magda Isanos, Scrieri”, colec. „Moștenire”, Chișinău: Știința, 2016; ediția „Paul GOMA, Cuvântul basarabeanului răzvrătit”, colec. „Personalități notorii”. Chișinău: Știința, 2019. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor din Romania și al Asociației pentru Literatură Generală și Comparată din Romania. 

[email protected]

Natalia PROCOP,
doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic

MEMBRU AL COLEGIULUI
DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea Arte Plastice şi Design, specialitatea Instruire în Artele Plastice de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (2005). Magistru în Arte Plastice (2006), doctor în studiul artelor și culturologie (2014). Experiență profesională: cercetător științific la Centrul Studiul Artelor al Institututlui Patrimoniului Cultural (2011-2019); secretar științific al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM (2015-2016, 2019); specialist superior secția doctorat și cercetare, Școala doctorală Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat „D. Cantemir” (2015-2019); secretar responsabil al redacției revistei „Arta”, seria Arte vizuale, IPC (2018-2020). Publicații: „Batik-ul din Moldova”, Chișinău: Balacron, 2017, peste 20 de articole științifice în domeniul artelor plastice. Membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Membru Titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova și al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău. 

[email protected]

Ghenadie SÎRBU,
doctor în istorie

MEMBRU AL COLEGIULUI
DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea Istorie şi Etnopedagogie, specialitatea Istorie și Geografie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (2006). Magistru în Istorie (2008), doctor în istorie, specializarea Arheologie (2019). Experiență profesională: cercetător științific la Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural (2007-2019); cercetător științific superior la Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural (2020-). Publicații: „Between the East and the West. Dynamics of social changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3th millenium BC (Preliminary study)”, în colaborare cu Al. Diachenko, M. Rybicka și D. Król. Rzeszów 2019, peste 20 de articole științifice în domeniul arheologie preistorică publicate în reviste naționale și internaționale. Membru al colegiului de redacție al „Revistei Arheologice”.

[email protected]

Ludmila ŞIMANSCHI,
doctor în filologie, conferenţiar cercetător

MEMBRU AL COLEGIULUI
DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat Alecu Russo, m. Bălţi (1999). Magistru în filologie română și limbi stăine, Universitatea de Stat Alecu Russo, m. Bălţi (2008). Doctor în filologie (2014), tema de cercetare „(Auto)ironia şi (auto)parodia în «Levantul» de Mircea Cărtărescu”. Experienţa profesională: lector la Universitatea de Stat Alecu Russo, m. Bălţi, specialist principal la Secţia Ştiinţe Socio-Umaniste a AŞM, director al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, cercetător ştiinţific superior. Domenii de preocupare: istoria literaturii, teoria literaturii, hyperliteratura, folcloristica, studii culturale. Laureat al Concursului Naţional Teza de doctor de excelenţă a anului 2014, diploma de gradul III. Membru al colegiului de redacţie al revistei „Metaliteratură”, „Philologia”. Recenzent al revistei „Akademos”, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Colaboratoare la revistele „Akademos”, „Destin românesc”, „La Francopolyphonie”, „Journal of Romanian Literary Studies”. Autoarea cărților „(Auto)ironia şi (auto)parodia în «Levantul» de Mircea Cărtărescu” (2014), „Opera literară în postmodernitate” (2015). [email protected]

[email protected]

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();