COLEGIUL DE REDACȚIE

Aliona GRATI,
Doctor habilitat în filologie, profesor universitar, critic literar

DIRECTOR DE PROIECT
ȘI REDACTOR-ŞEF

A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (1996). Şi-a luat  doctoratul în filologie cu tema „Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30” (2003) şi postdoctoratul în teoria literaturii cu tema „Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea” (2011). Experienţa profesională: redactor-şef al revistei de ştiinţă literară „Metaliteratură” (2008-2016); conferenţiar universitar la catedra de Istorie și teorie literară, UPS „Ion Creangă” și la școala doctorală de Științe umaniste a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”; cercetător ştiinţific principal Secția Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004-2019); Vicepreședinte și Secretar ştiinţific general al Consiliului Național de Acreditare și Atestare al Republicii Moldova (2013-2018); director de proiect științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”; director al Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației a Universității de Stat din Moldova. Coordonator de teze doctorale. Colaboratoare la revistele de cultură și științifice: „Contrafort”, „Sud-Est cultural”, „Destin românesc”, „Moldova”, „Timpul”, „Scriptor”, „Akademos”, „Intertext”. Volume publicate: „Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului”, Chișinău: Prut International, 2004; „Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30”, Chișinău: AȘM, 2007; „Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc”, Chișinău: Gunivas, 2009; „Cuvantul Celuilalt. Dialogismul romanului romanesc”, Chișinău: AȘM, 2011; „Paul Goma. Inițieri in textul literar”, Chișinău: Arc, 2011; „Fenomenul literar postmodernist (note de curs universitar)”, Chișinău: Garamond, 2011; „Vladimir Beșleagă: cronotopul zborului frant”, Chișinău: Arc, 2013; „În dialog cu Mihai Cimpoi: «Sunt un om de cultură devenit un destin»”, Chișinău: Prut Internaţional, 2013, „Cronici in rețea: metaliteratura.net”, Iași: Junimea, 2016; „Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară”. Chișinău: Prut, 2020; „Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat”. București: Eikon, 2021; „Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară. De la începuturi până la 1944”, Vol. I și „Perioada sovietică și postsovietică”, Vol. II. Chișinău: Unu, 2022, 2023. A coordonat ediția romanelor lui Paul Goma „Bonifacia” și „Roman intim”, Chișinău: Gunivas, 2015; ediția „Magda Isanos, Scrieri”, colec. „Moștenire”, Chișinău: Știința, 2016; „George Dorul Dumitrescu. „Îți scriu din Chișinăul alb”. Chișinău: Știința, 2022; monografiile colective „Paul GOMA, Cuvântul basarabeanului răzvrătit”, colec. „Personalități notorii”. Chișinău: Știința, 2019; „Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica”. Chișinău: Știința, 2021; „Chișinău. Cultura promovării orașului”. Chișinău: Știința, 2023. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor din Romania și al Asociației pentru Literatură Generală și Comparată din Romania.

[email protected]

Natalia PROCOP,
doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic,
Academia de Științe a Moldovei

MEMBRU AL COLEGIULUI
DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea Arte Plastice şi Design, specialitatea Instruire în Artele Plastice de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (2005). Magistru în Arte Plastice (2006), doctor în studiul artelor și culturologie (2014). Experiență profesională: cercetător științific la Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural (2011-2019); secretar științific al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM (2015-2016, 2019); specialist superior secția doctorat și cercetare, Școala doctorală Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat
„D. Cantemir” (2015-2019); secretar responsabil al redacției revistei „Arta”, seria Arte vizuale, IPC (2018-2020). Publicații: „Batik-ul din Moldova”, Chișinău: Balacron, 2017, peste 20 de articole științifice în domeniul artelor plastice. Membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Membru Titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova și al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău.

[email protected]

Ghenadie SÎRBU,
doctor în istorie,
Universitatea de Stat din Moldova

MEMBRU AL COLEGIULUI
DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea Istorie şi Etnopedagogie, specialitatea Istorie și Geografie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (2006). Magistru în Istorie (2008), doctor în istorie, specializarea Arheologie (2019). Experiență profesională: cercetător științific la Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural (2007-2019); cercetător științific superior la Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural (2020-). Publicații: „Between the East and the West. Dynamics of social changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3th millenium BC (Preliminary study)”, în colaborare cu Al. Diachenko, M. Rybicka și D. Król. Rzeszów 2019, peste 20 de articole științifice în domeniul arheologie preistorică publicate în reviste naționale și internaționale. Membru al colegiului de redacție al „Revistei Arheologice”.

[email protected]

Diana DEMENTIEVA,
doctor în filologie,  cercetător științific,
Universitatea de Stat din Moldova

MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACȚIE

Studii: Licențiată în Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, facultatea de filologie, specialitatea: Limba și literatura română și limba engleză (2015); Master în Științe ale Educației, UPS „Ion Creangă”, facultatea de filologie, specialitatea: Educație lingvistică și comunicare interculturală (limba de instruire – engleză), (2017); doctor în Științe Umaniste (2021), Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 622.03 – Teoria literaturii, proiect de cercetare: Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii ale lecturii din secolul al XX-lea, coordonator științific Aliona Grati, dr. hab., prof. univ.

Experiența profesională: Profesoară de limbă și literatură română și limbă engleză, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”, or. Chișinău (2014-2022); Specialist principal, Centru de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Facultatea de Litere, USM (2021-prezent); Cercetător științific, program de stat 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii, director de proiect A. Grati. dr. hab., prof. univ. (2019-prezent). Recenzent al revistei Akademos, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Colaboratoare la revistele Akademos (Chișinău, AȘM), Journal of Romanian Literary Studies (Târgu Mureș), Quadrat (Chișinău, ICR), Studia Universitatis Moldaviae (Chișinău, USM).

Publicații: Caleidoscopul lecturii: Principalele direcții ale teoriei lecturii din secolul al XX-lea. Chișinău: S. n., 2021 (Tipografia Centrală), 222 p.; Critica orientată către cititor. În: Aliona Grati, Elisaveta Iovu, Oxana Popa, Diana Dementieva, Rodica Gotca. Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. Chișinău: Știința, 2021, 492 p.; peste 20 de articole științifice în domeniul teoriei literare publicate în reviste/volume naționale și internaționale.

Distincții: Laureată a Bursei de Excelență a Guvernului, 2020; Laureată a Premiului municipal pentru tineret în domeniul științei (filologie), 2021; Medalia de aur „EUROINVENT ’22”, Iași pentru cartea: Aliona GRATI (coord.), Elisaveta IOVU-MACARI, Oxana POPA, Diana DEMENTIEVA, Rodica GOTCA „Opera literară ca dialog şi relaţie: Noi modele critice: dialogica, imagologia, sociocritica, critica orientată către cititor, ergocritica” (Chișinău: Știința, 2021); Diplomă de onoare a Academiei de Științe a Moldovei (2022).

[email protected]

Rodica GOTCA,
doctor în filologie, cercetător științific,
Universitatea de Stat din Moldova

SECRETAR DE REDACȚIE

Studii: Licențiată în Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, facultatea de Filologie, specialitatea: Limba și literatura română (2016); Master în Istorie și teorie literară, UPS „Ion Creangă”, facultatea de Filologie (2018); doctor în filologie (2022), Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 622.03 – Teoria literaturii, proiect de cercetare: Textul ergodic și impactul lui asupra conceptului de literatură, coordonator științific Aliona Grati, dr. hab., prof. univ.

Experiența profesională: Profesoară de limbă și literatură română și literatură universală, Liceul Teoretic „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi (2018-prezent); Cercetător științific, program de stat 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii, director de proiect A. Grati. dr. hab., prof. univ. (2020-prezent).

Colaboratoare la revistele Akademos (Chișinău, AȘM), Journal of Romanian Literary Studies (Târgu Mureș), Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, supliment al revistei științifice Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique (Iași-Chișinău); Sud-Est cultural (Chișinău);

Publicații:  Ergocritica. În: Aliona Grati, Elisaveta Iovu, Oxana Popa, Diana Dementieva, Rodica Gotca. Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. Chișinău: Știința, 2021, 492 p.; Ergocriticism. An (eventual) ergodic literature interpretation instrument. (coautor Aliona Grati) În: COGITO. MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, Vol. XIV, Nr. 4/2022, București, ISSN: 2068-6706 (și alte articole științifice în domeniul teoriei literare); Cartea de poezii Frontiere desenate în aer cu pumnul. Editura Eikon, 2019 ș.a. publicații în reviste și antologii din R. M., România și Grecia.

Distincții: Premiul Editurii „Eikon” și al revistei „Euphorion” la cea de-a XXXVII-a ediție a Concursului Național de poezie și interpretare critică a operei eminesciene „Porni Luceafărul…”, Consiliul Județean Botoșani, 18 iunie 2018;

Premiul I acordat în cadrul Festivalului național de Poezie „Costache Conachi” 26-27  octombrie Ediția a XXVI-a, Tecuci, 2018;

Diplomă de onoare de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 2019;

Premiului municipal pentru tineret în domeniile literaturii, artei, științei, tehnicii și activism civic, ediția 2019; Secțiunea Literatură;

Premiul III acordat în cadrul Festivalului „Literatura tinerilor”, organizat de Uniunea Scriitorilor din România, 16-18 septembrie 2021, Neptun, România;

Premiul Național pentru dezvoltarea sectorului de tineret, ediția 2022, secțiunea Nopți albe, oferit de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Diplomă de onoare a Academiei de Științe a Moldovei, 30.01.2023;

Medalia de aur „EUROINVENT ’22”, Iași pentru cartea: Aliona GRATI (coord.), Elisaveta IOVU-MACARI, Oxana POPA, Diana DEMENTIEVA, Rodica GOTCA „Opera literară ca dialog şi relaţie: Noi modele critice: dialogica, imagologia, sociocritica, critica orientată către cititor, ergocritica” (Chișinău: Știința, 2021);

[email protected]

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();