Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă
Rezumat. În acest studiu am investigat iniţial care este destinul poeziei printre valurile succesive generaţioniste şi schimbările de paradigmă, pentru a identifica care sunt formele de inovare sau de rezistenţă a discursului liric, forţele de reconfigurare prin acel avânt de libertate vizionar. Reinventarea propriilor resorturi ale discursului liric în şirul valurilor de mutaţii generaţioniste e demonstrată şi de crearea de noi sensuri şi noi modalităţi de viziune inedită, care şi ţine de esența însăși a poeziei. Un mod de existenţă poetică care nu arată defel desuet este propus de Călina Trifan, configurând prin cele peste 10 volume de poezii o formulă proprie, individualizată şi impunând o poezie autentică, cu valenţe spirituale. Poeta nu are nevoie să reflecte modele şi găseşte de fiecare dată într-un nou volum modalităţi de a-şi reinventa motivaţiile, iniţiind un sistem de opţiuni poetice.
Cuvinte-cheie: mod de existenţă poetic, miza poeziei, registre discursive, mutaţii generaţioniste, discurs liric al Călinei Trifan.

The mode of existence of Călina Trifan’s poetry in a postmodern world
Abstract. In this study, we investigated initially which is the destiny of poetry among the successive waves of generations and changes of paradigm, in order to identify what are the forms of innovation or resistance of the lyrical discourse, the forces of reconfiguration through the visionary freedom. The reinvention of the own resorts of lyrical discourse in waves of generational mutations is also demonstrated by the creation of new meanings and new modes of vision, which also pertains to the essence of poetry. A mode of poetic existence, that does not show defiance, is proposed by Călina Trifan, who configures through her more than 10 volumes of poems a personal, individualized formula and imposes authentic poetry, with spiritual valences. The poet does not need to reflect on models and finds each time in a new volume the ways to reinvent her motivations, initiating a system of poetic options.
Keywords: mode of poetic existence, the aim of poetry, discursive registers, generational mutations, lyrical discourse of Călina Trifan.

 

Link text

Ludmila ŞIMANSCHI

Doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”. Domenii de preocupare: istorie literatură, teoria literaturii, hyperliteratură, folcloristică, studii culturale. Cărţi publicate: (Auto) ironia şi (auto) parodia în „Levantul” de Mircea Cărtărescu, Chişinău, 2014; Opera literară în postmodernitate, Chişinău, 2015.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();