Literatura digitală și metalimbajul poetic postmodern
Rezumat. Studiul propune analiza noilor forme poetice blogosferice şi de textualizare digitală pentru a consemna restructurarea modalităţilor literare contemporane. Poezia digitală produce semnificaţii, reprezentând rezultatul unei semioze continue şi profunde între codurile poetice şi tehnologiile informaţionale. Schimbarea de regim a scriiturii a avut un efect mai profund asupra literaturii, stimulând crearea unor dispozitive instantanee mai elaborate, care produc cybertexte. În literatura română actuală sunt atestate disponibilităţi faţă de experimentele digitale şi emergenţa realităţilor virtuale, care nu intenţionează să distrugă literatura canonică, ci doar să o polarizeze, preferând formele complexe hyperliterare, blogstory, cyberpoezia, care transmuta în textul poetic experienţa virtuală.
Cuvinte-cheie: blogosferă, textualitate digitală, blogstory, cyberpoezie, poezie digitală, regim de scriere, hypertext, e-books, limbaj poetic software, tehnoză, transcluzie.

Digital literature and postmodern poetic metalanguage
Abstract. This study proposes to analyze the new blogospheric and digital poetic forms to consign the restructuring of contemporary literary modalities. Digital Poetry produces meanings, representing the result of a continuous and profound semiosis between poetic codes and information technologies. The change of the writing regime had a more profound effect on literature, stimulating the creation of more elaborate instant devices that produce cybertexts. In the current Romanian literature is certified the availability to digital experiments and emergence of virtual reality that does not intend to destroy the canonical literature, only to polarize, preferring complex hyperliterate forms, blogstory, cyberpoetry, that transmitting in poetic text a virtual experience.
Keywords: blogosphere, digital textuality, blogstory, cyberpoetry, digital poetry, writing regime, hypetext, e-books, software poetic language, technose, transclusion.

Link text

Ludmila Șimanschi

Doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”. Domenii de preocupare: istorie literatură, teoria literaturii, hyperliteratură, folcloristică, studii culturale. Cărţi publicate: (Auto) ironia şi (auto) parodia în „Levantul” de Mircea Cărtărescu, Chişinău, 2014; Opera literară în postmodernitate, Chişinău, 2015.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();