Arta batikului din Moldova
Rezumat. Ca gen de artă în Moldova batikul este relativ tânăr, apărând abia în anii ’50 ai secolului al XX-lea. Evoluția acestuia, în mare parte, i se datora materiei prime produse la Fabrica de Mătase din oraşul Bender. Tehnica a fost inițial practicată de către absolvenții instituțiilor superioare de profil din marele centre culturale ale URSS, iar, mai târziu, și ai Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău. La etapa actuală batikul poate fi utilizat în decorarea interioarelor, sub formă de compoziţii frontale sau spaţial-volumetrice – tablouri, paravane, draperii, lenjerie de pat, faţă de masă etc.; în design vestimentar – ca veşminte şi accesorii (eşarfe, parasoluri, cravate).
Cuvinte-cheie: batik, artă, mătase, tehnică, compoziție, motiv, expoziție, panou decorativ, gamă cromatică, suport textile.
The art of Batik in Moldova
Summary. Batik as a genre of art in Moldova is relatively young. It only emerged in the ‘50s of the 20th century. Its evolution is largely due to the raw material produced at the Silk Factory of Bender. The technique was originally practiced by the graduates of higher institutions in the great cultural centers of the USSR, and later also of the Republican School of Fine Arts ”Ilya Repin” from Chisinau. At the present stage, the batik can be used in decorating interiors in the form of frontal or spatial-volumetric compositions – paintings, screens, curtains, bedclothes, tablecloths, etc. in fashion design – like clothes and accessories (scarves, parasols, ties).
Keywords: Batik, art, silk, technique, composition, motif, exhibition, decorative panel, color range, textile support.

 

Link text

Natalia PROCOP

Doctor în studiul artelor, artist plastic, membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, cercetător științific al Institutului Patrimoniului Cultural. Domenii de preocupare: arta decorativă, pictura, design vestimentar. Cărți publicate: Batik-ul din Moldova, Chișinău: Balacron, 2017.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();