Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei
Rezumat. În acest articol vom trece în revistă sensurile pe care imaginea lui „Celălalt” le-a căpătat la diferiţi autori şi în cadrul câtorva discipline ca psihologia, etnopsihologia, istoria, sociologia, antropologia și, în mod special, literatura comparată. Există de fapt mai multe imagologii în funcţie de abordarea specifică a „Celuilalt”. Pornind de la felul în care îşi definesc obiectul de studiu, adică noţiunea de „Celălalt”, imagologia se împarte în imagologie psihologică, imagologie istorică, imagologie literară, imagologie antropologică, imagologie socială.
Cuvinte-cheie: Celălalt, Străinul, Alter, Queer, imagologie.

The Other’s Image as Imagology’s Object of Study
Abstract. In this article we will review the meanings of the „Other” image which has acquired to different authors and to some disciplines such as psychology, ethnology, history, sociology, anthropology and, in particular, of the comparative literature. Actually, there are many types of imagologies which depending on the specific approach of the „Other”. Starting from the way they define their subject matter, namely the notion of the „Other”, imagology is divided into psychological imagology, historical imagology, literary imagology, anthropological imagology, social imagology.
Keywords: The Other, The Stranger, Alter, Alius, Queer, Imagology.

Link text

Elizaveta Iovu

Cadru didactic preuniversitar/profesor de LLR/Literatura universală în I.P.L.T. „Mihai Eminescu”, Municipiul Strășeni, doctorand Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de preocupare: filologie, psihologie, istorie, filosofie.

The Other, The Stranger, Alter, Alius, Queer, Imagology.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();