Colindatul cu măşti antropomorfe în ceată bărbătească
Rezumat. Colindatul în ceată bărbătească, în calitate de constituent al patrimoniului cultural imaterial, a ajuns a fi în vizorul mai multor cercetători consacraţi, atât din ţară, cât şi din afara ei. Conotaţia valorică a obiceiului a constituit un argument considerabil pentru includerea acestuia în anul 2013 în Lista Reprezentativă UNESCO de protejare a fenomenelor de patrimoniu cultural imaterial al umanităţii. Manifestat preponderent în mai multe sate din sudul Bugeacului, acesta are loc într-un mod deosebit şi original în localităţile româneşti Cartal şi Satul Nou din regiunea Odesa, Ucraina, menţinându-se şi în zilele noastre. În studiul dat am încercat să reconstituim, în baza documentelor de arhiva, dar şi a propriilor investigaţii de teren, dramaturgia cutumiară a desfăşurării fenomenului etnofolcloric Colindatul cu măşti antropomorfe în ceată bărbătească, ceea ce ne-a permis să constatăm existenţa unor principii seculare respectate cu stricteţe de toţi actanţii acestei străvechi forme de cultură populară.
Cuvinte-cheie: Jocul Moşilor, colindat, ceată, colinde, obicei, mască populară, informator.

Men’s group colindat with antropomorphic masks
Abstract. The Men’s group Colindat, Christmas-time rituall, as part of the immaterial cultural heritage, has come to be the focus of many consecrated scholars, both inside and outside the country. The value connotation of custom was a considerable argument for its inclusion in 2013 in the UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Mostly manifested in several villages in the southern Bugeac, it takes place in a special and original mode in the Romanian localities Cartal and Satul Nou from the Odessa region, Ukraine, and is still maintained today. In this approach we tried to reconstruct, on the basis of the archive documents and of our field investigations, the customary dramaturgy of the development of the ethnofolcloric phenomenon Men’s group Colindatwith anthropomorphic masks, which allowed us to conclude the existence of secular principles strictly observed by all the actors of this ancient form of popular culture.
Keywords: Play of the Old Men (graybeards), caroling, group, carols, popular mask, informant.

Link text

Mariana Cocieru

Doctor în filologie, șef al Sectorului de Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Domenii de preocupare: patrimoniu cultural imaterial, folcloristică, etnografie, etnologie. Cărți editate: Constituente etnofolclorice în proza scriitorilor români din Basarabia (1960–1980), Chișinău, 2018 etc. Publicații multimedia coordonate: Arhiva de voci: Interviuri cu personalități din domeniul culturii (în 10 volume), Chișinău, 2016.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();