Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală
Rezumat. Studiul elucidează unele analize privind dialogul intercultural, care reflectă un amplu schimb de opinii științifice și politice asupra diferitor fenomene și noțiuni precum multiculturalismul, transculturalismul, valorile, comunicarea interculturală și educația. Acest tip de comunicare vizează promovarea și consolidarea respectului pentru diversitatea culturală și religioasă în rândul indivizilor și grupurilor din diverse țări. Dialogul intercultural reprezintă necesitatea unor medii colective mici și mari, cu referire la un concept mai profund decât diversitatea și poziția lor grație acestui dialog. Conștientizarea valorilor reprezintă un element important atunci când o verigă a sistemului care asigură echilibrul dintre politic, economic și social duce la o disfuncționalitate gravă. Această cercetare consolidează opinia că esența conceptelor abordate nu limitează dimensiunea valorii, însă afirmația respectivă este valabilă doar pentru persoanele care au deja o educație axiologică matură.
Cuvinte-cheie: dialog intercivilizațional, multiculturalism, interculturalism, valori, grupuri culturale, educație interculturală, dezvoltare.

Toward intercivilizational dialogue trough intercultural education
Abstract. The paper elucidates certain analysis of intercultural dialogue, which reflects a complex exchange of scientific and political views on various phenomenon and terms such as multiculturalism, transculturalism, values, intercultural communication and education. This type of communication is aimed to promote and to strength the respect for cultural and religious diversity among individuals and groups belonging to different countries. The intercultural dialogue represents the need of small and large collective environments, concerning to a more profound concept of diversity and their position due to this dialogue. The awareness of values represents an important element that appears when its weakest link of the system, which ensure the political, economic and social balance, leads to a serious dysfunction. This research reinforces the view, that the approached concepts don’t limit the dimension of value, but this assertion assumes only people who have already a mature axiological education.
Keywords: intercivilizational dialogue, multiculturalism, interculturalism, values, cultural groups, intercultural education, development.

Link text

Ruslana Grosu

Doctor în științe politice, cercetător științific superior la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Domenii de preocupare: relații internaționale, geopolitica statelor din Orientul Mijlociu și Magreb, studii de securitate, studii islamice, psihologie sociopolitică. Cărţi publicate: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu unele state din arealul geopolitic musulman, Chișinău, 2015.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();