Orașul și județul Bălți de la începuturi până în anul Marii Uniri
Rezumat. Constituind un preambul la o abordare aprofundată, la nivel județean și local, a mersului și rezultatelor aplicării reformei agrare din anii 1918–1940 în cuprinsul județului Bălți, prezentul demers oferă cititorilor o istorie panoramică a capitalei acestuia, de la primele atestări documentare și până în anul Marii Uniri. În condițiile în care tranziția la o societate democratică, liberală și plurală impune cu necesitate obiectivă revizuirea perspectivelor cercetării istorice, considerându-se demne de interes inclusiv istoriile locale și cele regionale, articolul nostru se vrea a fi o contribuție la istoria locală și cea regională a Basarabiei interbelice, urmărind, în particular, reconstituirea unui important capitol de istorie și retrologie agrară.
Cuvinte-cheie: întemeiere, orașul Bălți, județul Bălți, retrologie agrară, reformă agrară, Marea Unire.

Balti city and Balti country from beginning to the Great Union
Abstract. As a preamble to a thorough approach, at the County and local level, and the results of the application of the skill in the agrarian reform of 1918–1940 in the Bălți County, this approach offers readers a panoramic history of the capital, the earliest documented mentions of the documentary and the Great Union. Given that the transition to a democratic, liberal and plural society implies with objective necessity the revision of the perspectives of historical research, considering itself to be of interest, including local and regional histories, our article is meant to be a contribution tot he local and regional history of Inter-war Bessarabia, aiming, in particular, to reconstruct an important chapter of agrarian history and retro logy.
Keywords: foundation, Bălţi City, Bălţi County, agrarian retrography, agrarian reform, the Great Union.

Link text

 

Nicolae Enciu. Doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie. Domenii de interes științific: istoria contemporană a românilor și universală, demografia contemporană. Cărți publicate: Scrierea și rescrierea istoriei. Tendințe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei țariste la Primul Război Mondial, Chișinău: ARC, 2016; 1918. Pe ruinele imperiului spulberat de istorie. Basarabia în pragul modernității, ARC, Chișinău, 2018; În componența României Întregite. Basarabia și basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice, București: Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2018; Emmanuel de Martonne − l’avocat de la Roumanie à la Conférence de Paix à Paris en 1919-1920 en matière de Bessarabie, Mauritius: Éditions Universitaires Européennes, 2018 etc.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();