COLEGIUL DE REDACȚIE

Aliona GRATI,
doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, critic literar

DIRECTOR DE PROIECT
ȘI REDACTOR-ŞEF

A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (1996). Şi-a luat  doctoratul în filologie cu tema „Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30” (2003) şi postdoctoratul în teoria literaturii cu tema „Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea” (2011). Experienţă profesională: redactor-şef al revistei de ştiinţă literară „Metaliteratură” (2008-2016); conferenţiar universitar la catedra de Istorie și teorie literară, UPS „Ion Creangă” și la școala doctorală de Științe umaniste a Universității „Dimitrie Cantemir”; cercetător ştiinţific principal la Secția Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004-2019); Secretar ştiinţific general al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (2013-2017), Vicepreședinte al Consiliului Național de Acreditare și Atestare al Republicii Moldova (2017-2018); cercetător la Secția Studii și Cercetări a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (actualmente). Coordonator de proiecte doctorale. Corespondent extern al revistei de cultură „Timpul” (Iaşi), membră a colegiilor ştiinţifice ale revistelor „Philologia” din Chişinău, „Limba şi literatura română” a Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea şi „Cultura media” din Timişoara. Colaboratoare la revistele de cultură „Contrafort”, Sud-Est cultural”, Destin românesc”, „Moldova”, „Timpul”, „Scriptor” (Iași). Volume publicate: „Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului”, Chișinău: Prut International, 2004; „Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30”, Chișinău: AȘM, 2007; „Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc”, Chișinău: Gunivas, 2009; „Cuvantul celuilalt. Dialogismul romanului romanesc”, Chișinău: AȘM, 2011; „Paul Goma. Inițieri in textul literar”, Chișinău: Arc, 2011; „Fenomenul literar postmodernist (note de curs universitar)”, Chișinău: Garamond, 2011; „Vladimir Beșleagă: cronotopul zborului frant”, Chișinău: Arc, 2013; „În dialog cu Mihai Cimpoi: «Sunt un om de cultură devenit un destin»”, Chișinău: Prut Internaţional, 2013, „Cronici in rețea: metaliteratura.net”, Iași: Junimea, 2016. A coordonat, in cadrul proiectului științific internațional Классика литератур СНГ, trei antologii de opere literare, de la folclor la clasicii Dimitrie Cantemir și Ion Creangă (în limba rusă și în engleză), apărute intre 2009 și 2010 la editura moscovită Художественная литература; volumul „Cultură, Identitate, Globalizare”, Editura Universității din Oradea, vol. I (2010) și vol. II (2011), coautor, prof. dr. Ioan Derșidan, ediția romanelor lui Paul Goma „Bonifacia” și „Roman intim”, Chișinău: Gunivas, 2015; ediția „Magda Isanos, Scrieri”, colecția „Moștenire”, Chișinău: Știința, 2016. A semnat mai multe prefețe și postfețe, colaborează la revistele „Contrafort”, „Sud-Est cultural”, „Destin romanesc”, „Scriptor” etc. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor din Romania și al Asociației pentru Literatură Generală și Comparată din Romania.

alionagrati@gmail.com

Ivan PILCHIN,
poet și traducător

MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2005) și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (2015). Magistru în filologie germanică (2006). Experienţă profesională: lector universitar la Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM (2005-2019); traducător, Radio Europa Liberă, Biroul de la Chișinău (din 2014); șef Secție Studii și Cercetări, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chișinău (din 2019). Publicații: 3 manuale de literatură universală pentru liceu (în colaborare), suporturi de curs pentru studenți, mai multe articole și studii în domeniul științei literare, numeroase traduceri din și în limbile rusă și română. Autorul volumului de poeme „Omul-acvariu”, Chișinău: Arc, 2018. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România.

pilkin.ivan@gmail.com

Natalia PROCOP,
doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic

MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea Arte Plastice şi Design, specialitatea Instruire în Artele Plastice de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (2005). Magistru în Arte Plastice (2006), doctor în studiul artelor și culturologie (2014). Experiență profesională: cercetător științific la Centrul Studiul Artelor al Institututlui Patrimoniului Cultural (2011-2019); secretar științific al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM (2015-2016, 2019); specialist superior secția doctorat și cercetare, Școala doctorală Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat „D. Cantemir” (2015-2019); secretar responsabil al redacției revistei „Arta”, seria Arte vizuale, IPC (2018-2019). Publicații: „Batik-ul din Moldova”, Chișinău: Balacron, 2017, peste 20 de articole științifice în domeniul artelor plastice. Membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Membru Titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova și al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău.

natali_procop@mail.ru

Ludmila ŞIMANSCHI,
doctor în filologie, conferenţiar cercetător

MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACȚIE

A absolvit Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat Alecu Russo, m. Bălţi (1999). Magistru în filologie română și limbi stăine, Universitatea de Stat Alecu Russo, m. Bălţi (2008). Doctor în filologie (2014), tema de cercetare „(Auto)ironia şi (auto)parodia în «Levantul» de Mircea Cărtărescu”. Experienţa profesională: lector la Universitatea de Stat Alecu Russo, m. Bălţi, specialist principal la Secţia Ştiinţe Socio-Umaniste a AŞM, director al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, cercetător ştiinţific superior. Domenii de preocupare: istoria literaturii, teoria literaturii, hyperliteratura, folcloristica, studii culturale. Laureat al Concursului Naţional Teza de doctor de excelenţă a anului 2014, diploma de gradul III. Membru al colegiului de redacţie al revistei „Metaliteratură”, „Philologia”, „Vorba Noastră”. Recenzent al revistei „Akademos”, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Colaboratoare la revistele „Akademos”, „Destin românesc”, „La Francopolyphonie”, „Journal of Romanian Literary Studies”. Autoarea cărților „(Auto)ironia şi (auto)parodia în «Levantul» de Mircea Cărtărescu” (2014), „Opera literară în postmodernitate” (2015).

ludmila.simanschi@yahoo.com