ÎN LOC DE MANIFEST… O INVITAŢIE LA DIALOG

Noi, cercetătorii unui grup configurat în­tr-o nouă-veche componenţă la Secţia de Studii şi Cercetări a Bibliotecii Municipale „B. P. Has­deu”, ne propunem o rampă de experimentare, una pe a cărei suprafaţă pregătirea noastră în do­meniul umanist să-şi justifice eforturile şi să se fructifice în serviciul tuturor cititorilor, nu doar a celor din spaţiul academic. Vom adapta prac­ticile academice (teorie literară, literatură com­parată, istorie, filozofie, etnologie, antropologie, arte plastice, traductologie etc.) pentru a menaja cu dibăcie audienţa generală a bibliotecii cen­trale şi, în fond, societatea întreagă. În virtutea situării noastre între universitate şi institutul de cercetare ştiinţifică, exerciţiul de transgresare a frontierelor specializării disciplinare, dar şi a convenţiilor revistelor ştiinţifice, în care ne-am izolat nu fără oareşicare superbie, fiind accesibili doar unui cerc mic de iniţiaţi în ieroglifele vreu­nui domeniu anume, nu va avea de întâmpinat obstacole în această publicaţie.

Ne dorim o gură de oxigen într-o lume su­focantă a şablonului, o eliberare a viziunii şi un nou impuls pentru preocupările noastre. Aspi­răm la un spaţiu tipografic în care dialogul ca for­mă de comunicare, gândire și cunoaştere umană să ne conecteze la lumea academică occidentală. Ştiinţa nu poate exista izolat, ea se dezvăluie şi se reînnoieşte doar la graniţă cu ideile străine. Ne angajăm să construim un teren al interacţiunii, al relaţiei reciproc complinitoare, al schimbului viabil de idei. Ne propunem deopotrivă o întâl­nire de scopuri şi proiecte care să înlesnească co­municarea simbolică cu celălalt, deschizându-ne spre pluralismul perspectivelor şi orientărilor teoretice.

Dinamica interactivă a lumii moderne ne dictează o schimbare, o racordare la practica globală în cercetare, care ţine cont de experienţa culturii cotidiene purtătoare de sensuri şi valori. Dialogul nostru va viza fenomenul cultural con­temporan ca produs al gândirii şi creativităţii şi se va manifesta în planul ştiinţelor socio-umane şi în cel al artei. Prin urmare, ne vedem încadraţi în paradigma dialogului interdisciplinar, al re­laţiilor între abordările diferitor discipline. Dat fiind faptul că cei mai mulţi dintre noi se reven­dică din studiile literare (vezi arhiva revistei Me­taliteratură), lărgirea orizontului spre studiile culturale este o provocare pe care ne o asumăm în felul acesta.

Consideraţi denumirea revistei o scurtă­tură între noţiunile de principiu dialogic (Tzve­tan Todorov) şi critică dialogică (teorie literarăcontemporană reprezentată de Michael Holquist (SUA), Andrè Belleau (Canada), Ken Hirsckop (Anglia) etc.), derivate la rândul lor din teoria dialogică/ dialogismul lui Mihail Bahtin cu toată constelaţia sa conceptuală: polifonie, heteroglo­sie, intertextualitate, context cultural şi social, ideologie etc. şi un proiect cu o identitate apar­te în cadrul larg al studiilor culturale, dictat de probleme specifice ale societăţii în care ne aflăm. În cazul în care articolele incluse în revista noas­tră vor avea deocamdată caracterul difuz al unui început de drum, de conexiune slabă la practi­cile globale ale domeniului (nu voi insista aici asupra cauzelor), vă rugăm să aveţi îngăduinţăşi chiar să contribuiţi dialogic la inventarea şi re­aşezarea noastră conceptuală.

Vom înlesni, aşadar, articolele cu preocu­pări teoretice şi interpretative din aria studiilor culturale, unde literatura, spre exemplu, e un fenomen cultural ca oricare altul în contextul timpului său. Totuşi, pentru a crea un pandant la reducerea numărului de studii literare, care au generat prin transformare de sine şi împrumut de metode noua şi extrem de prolifica direcţie de cercetare, am rezervat un loc aparte, în titlul re­vistei şi în spaţiul unor rubrici, literaturii şi pro­movării ei. Promitem să facem gesturi similare şi în cazul celorlalte arte.

Aliona GRATI,

director de proiect și redactor-șef